تماس با ما

دفتر مرکزی : 02143316

تعیین وقت از دندانپزشکان : 02143316 داخلی 119

واحد پشتیبانی و شکایت : 02143316 داخلی 113

واحد امور مالی: 02143316 داخلی 124

واحد امور دندانپرشکان: 02143316 داخلی 135

واحد انفروماتیک: 02143116 داخلی 134

آدرس دفتر مرکزی: تهران- خ شهید بهشتی – خیابان اندیشه –پلاک ۶۸- طبقه ۴